Địa chỉ: Cáp treo – Thành phố Vũng Tàu

Diện tích: 420,24 m